Thursday, 8 March 2012

Malwarebyte Antivirus དུག་འགོག་མཉེན་ཆས།

འདི་ནི་དྲ་འབུའི་ནད་དུག་འགོག་བྱེད་ཀྱི་མཉེན་ཆས་ཞིག་རེད་ལ། ཁྱེད་ཀྱི་གློག་ཀླད་ལ་ནད་དུག་ཚབ་ཆེན་འགོས་ཡོད་ཚེ་འདིས་ངེས་པར་དུ་རྩ་འགོག་གཏོང་གི་རེད། 
Click here འདིར་གནོན་ནས་ཕབས་ལེན་གནང་རོགས། to Download full version.
ནང་འཇུག་བྱས་རྗེས་ཡིག་སྣོད་ལས་དྲི་བ་ Decline དང་ Trail གཉིས་ལས་ Decline ཞེས་པ་དེ་གདམས་དགོས། 
དེ་རྗེས་ཟུར་གྱི་པར་རིས་ལྟར་ Register ཞེས་པར་གནོན་དགོས།  དེ་ནི་ཁྱེད་ཀྱིས་མཉེན་ཆས་ཨ་མ་ཁ་འབྱེད་ཚེ་གཤམ་གྱི་སྡེ་ཚན་གསུམ་པོ་གང་ཞིག་ཡོད་ན་ཐབས་ལམ་སྔོན་ཞུས་ལྟར་གནང་དགོས། 
དེ་རྗེས་ཡིག་སྣོད་ཨ་མ་ནས་ MalwareBytes.Anti-Malware ཞེས་པ་ཁ་འཕྱེ་ནས་དེའི་ནང་གི་ཡིག་སྣོད་ OMFGWTFBBQ ལ་གཉིས་གནོན་བྱ་ཚེ་ཟུར་གྱི་པར་རིས་དེ་འཆར་ཡོང་བས་དེའི་ནང་གི་གོང་གི་ཨང་གྲངས་དེ་ Register གྱི་མིང་ནང་དང་། གཤམ་གྱི་ཨང་གྲངས་དེ་གསང་གྲངས་ནང་དུ་འཇུག་རྗེས་ཁྱེད་ཀྱི་མཉེན་ཆས་འདི་ཆ་ལག་ཡོངས་སུ་ཚང་བ་ཡིན། 

No comments:

Post a Comment

Be happy