Thursday, 17 May 2012

Pro Zoom པར་གཞི་ཆེན་པོ་བཟོ་བྱེད།

འདི་ནི་པར་རིས་སོགས་ཆུང་ངུ་ནས་ཆེན་པོར་བཟོ་བྱེད་ཀྱི་མཉེན་ཆས་སྤུས་ལེགས་ཤིག་རེད། ཁྱེད་ལ་རྒྱུ་རྐྱེན་དུ་མ་ཞིག་གིས་དཔར་དཀོན་རིགས་ཆེས་ཆུང་ངུ་རྣམས་ཆེན་པོར་བཟོ་དགོས་ཚེ་པར་གྱི་རྒྱུ་ཆ་རླག་པ་དང་། ཡང་ན་གསལ་པོ་མེད་པ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད། འོན་ཀྱང་མཉེན་ཆས་འདི་བེད་སྤྱོད་ན་པར་ཞིག་ཆེན་པོར་ཇི་ཙམ་བཟོས་ནའང་རྒྱུ་ཆ་དེ་ག་རང་དུ་འདུག་རྒྱུ་རེད། ཕབས་ལེན་བྱས་རྗེས་ནང་འཇུག་སྐབས་སུ་ཁྱེད་ཀྱི་དྲ་ལམ་ངེས་པར་དུ་སྒོ་རྒྱག་དགོས།
དེ་ནས་ནང་འཇུག་ཚར་རྗེས་འཆར་བཞིན་པའི་ཡིག་སྣོད་ལས་ Unlock ཞེས་པར་མནན་དགོས། unlock ཀྱི་གསང་གྲངས་ནི་ TWKKQ - XNKYD - 425NT - UF7WB - 63FDG ཡིན། དེ་རྗེས་ཡིག་སྣོད་ཞིག་ལས་སྤྱོད་མིང་དང་མྱུར་འཕྲིན་ཁ་བྱང་སོགས་ཁྱེར་ཤོག་ཟེར་གྱི་རེད་པས། འདི་དག་ 
སྤྱོད་མིང་། Peter Zuma
མྱུར་འཕྲིན་ཁ་བྱང་། essexr10@live.ca སོར་སོར་སྤྲོད་ནས་འགྲིག་རྟགས་མནན་ཚེ་འཇུག་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་ཡིན། 


གཤམ་འདི་དབྱིན་ཡིག་ནས་ནང་འཇུག་བྱ་སྟངས་སྐོར་གྱི་ལམ་སྟོན་རེད། 
1. Disconnect your Internet Connection. (Must be disconnect it)
2. After you install,,, Unlock code:  TWKKQ - XNKYD - 425NT - UF7WB - 63FDG
3. Name     :  Peter Zuma
     Email     :  essexr10@live.ca
Click here འདིར་གནོན་ནས་ཕབས་ལེན་གནང་རོགས། to download it.
Enjoy with it