Monday, 12 November 2012

AVG Key དུག་འགོག་ AVG ཀྱི་གསང་ཟ།

གཤམ་གྱི་སྡེ་ཚན་གཉིས་པོ་ནི་དུག་འགོག་མཉེན་ཆས་ཨེ་ཝི་ཇི་ (AVG) ཀྱི་གསང་ཟ་ཡིན། དེ་ཡང་སྒེའུ་ཁུང་རྟགས་ཅན་མ་ལག་ ༣༢ (Win. system 32) ཅན་གྱི་གསང་ཟ་དང་། མ་ལག་ ༦༤ (Win. system 64) ཅན་གྱི་ཆེད་དུ་གསང་ཟ་རྣམས་རེད། ཨང་ཀི་ ༨ པས་འགོ་བརྩམས་པའི་ཨང་ཡིག་རྣམས་སུ་ཞིག་བེད་སྤྱོད་ཀྱང་ཆོག འདི་རྣམས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ བར་བེད་སྤྱོད་ཀྱང་ཆོག་པར་བཤད། 

༡) མ་ལག་ ༣༢ (32 Bites) ཅན་གྱི་གསང་ཨང་། 
8MEH-RXYFD-JUV72-8922R-FTBZ6-QEMBR-ACED
8MEH-RAJC2-O3P77-KRRQA-H3SLN-REMBR-ACED
8MEH-RXYFD-JUV72-8922R-FTBZ6-QEMBR-ACED
8MEH-R2CML-SS7FW-MOXFR-TRU8V-3EMBR-ACED
8MEH-RS47Y-82HT8-GONVA-BCCCZ-DEMBR-ACED
8MEH-RXYFD-JUV72-8922R-FTDO8-QEMBR-ACED
8MEH-RF7RF-MR8JO-EWOVA-UVKMQ-FEMBR-ACED
8MEH-RFR8J-PTS8Q-92ATA-O4WHO-JEMBR-ACED
8MEH-R336M-QDYTV-ECNOR-6VWKU-CEMBR-ACED
8MEH-R6FE9-FWO64-T84MR-O96CY-7EMBR-ACED
8MEH-R3VBQ-DC433-3FPOA-YFE9U-NEMBR-ACED
8MEH-R6633-YP39H-YCNSR-HHW2U-EEMBR-ACED

༢) མ་ལག་ ༦༤ (64 Bites) ཅན་གྱི་གསང་ཟ་ནི་གཤམ་གསལ་རྣམས་ཡིན། 

8MEH-RXYFD-JUV72-8922R-FTBZ6-QEMBR-ACED
8MEH-RAJC2-O3P77-KRRQA-H3SLN-REMBR-ACED
8MEH-RXYFD-JUV72-8922R-FTBZ6-QEMBR-ACED
8MEH-R2CML-SS7FW-MOXFR-TRU8V-3EMBR-ACED
8MEH-RS47Y-82HT8-GONVA-BCCCZ-DEMBR-ACED
8MEH-RXYFD-JUV72-8922R-FTDO8-QEMBR-ACED
8MEH-RF7RF-MR8JO-EWOVA-UVKMQ-FEMBR-ACED
8MEH-RFR8J-PTS8Q-92ATA-O4WHO-JEMBR-ACED
8MEH-R336M-QDYTV-ECNOR-6VWKU-CEMBR-ACED
8MEH-R6FE9-FWO64-T84MR-O96CY-7EMBR-ACED
8MEH-R3VBQ-DC433-3FPOA-YFE9U-NEMBR-ACED
8MEH-R6633-YP39H-YCNSR-HHW2U-EEMBR-ACED

དུག་འགོག་གིས་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་བརྟག་སྤྱད།

འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་དུག་འགོག་མཉེན་ཆས་ཀྱིས་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་བརྟག་བྱེད་ཀྱི་མཉེན་ཆས་ཞིག་ཡིན། གཤམ་དུ་བཀོད་པའི་ཨང་ཡིག་འདྲེས་པའི་ཡི་གེ་དེ་དག་ཟིན་ཐོའི་ར་བའམ་ Notepad ཞེས་པར་ཉར་དགོས་ལ་མིང་ཅི་ཞིག་འདོགས་ཀྱང་ཆོག དེ་རྗེས་ཡིག་སྣོད་དེར་དུག་འགོག་མཉེན་ཆས་ཀྱིས་གཙང་བཤེར་བྱ་སྐབས་དུག་འགོག་གིས་ཡིག་སྣོད་དེ་དུག་རིགས་སུ་ངོས་འཛིན་ཐུབ་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་དུག་འགོག་མཉེན་ཆས་ཀྱིས་ལས་ཀ་ཏག་ཏག་ལས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཤེས་ཐུབ། 
( X5O!P%@AP[4\PZX54(P^)7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!$H+H*).

Antivirus Activator དུག་འགོག་མཉེན་ཆས་ཀྱི་གསང་ཟ་འབྱེད་བྱེད།

འདི་ནི་གཤམ་དུ་འཁོད་པའི་དུག་འགོག་མཉེན་ཆས་ཁག་བརྒྱད་པོའི་གསང་ཟ་འབྱེད་བྱེད་ཀྱི་མཉེན་ཆས་ཞིག་ཡིན། ཕབས་ལེན་བྱས་རྗེས་ཁྱེད་ཀྱིས་གང་འདོད་ལྟར་དུག་འགོག་གི་མིང་དང་སྦྱར་ཏེ་བཀོལ་ཆོག 
KASPERSKY
AVIRA
AVAST
NORTON
ESET NOD
AVG
BITDEFENDER
TRUSTPORT
འདིར་གནོན་ནས་ཕབས་ལེན་བྱ་དགོས། Click here to download it.