Thursday, 8 March 2012

Wedding Album Maker Gold གློག་བརྙན་བཟོ་བྱེད།

འདི་ནི་པར་དང་གློག་བརྙན་སོགས་བཟོ་སྒྲིག་བྱེད་སྤྱད་ཀྱི་མཉེན་ཆས་ལེགས་པོ་ཞིག་རེད། ཕབས་ལེན་ནས་ནང་འཇུག་བྱས་རྗེས། བཅུག་ཟིན་པའི་ཡིག་སྣོད་ཁ་འཕྱེ་ནས་གཡས་ཕྱོགས་ཀྱི་ Help ཞེས་པ་གཅིག་གནོན་བྱ་རྗེས་འོག་ནས་ Register ཞེས་པར་གནོན་དགོས། དེ་ནས་མཉེན་ཆས་ཨ་མའི་ནང་གི་ Serial ཞེས་པ་དེ་ཁ་འཕྱེ་དགོས། དེའི་ནང་གི་ Name ཞེས་པ་དང་ Serial གཉིས་པོ་སོ་སོར་ Register ཡིག་སྣོད་དུ་འཇུག་རྗེས་ཁྱེད་ཀྱི་མཉེན་ཆས་དེ་ཆ་ལག་ཡོངས་སུ་ཚང་བའི་མཉེན་ཆས་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཟིན། 
Click here འདིར་གནོན་ནས་ཕབས་ལེན་བྱ་རོགས། to Download full version.

1 comment:

  1. ཐུགས་རྗེ་ཆེ། ཡག་པོ་འདུག།

    ReplyDelete

Be happy