.

Header

Sunday, 4 August 2013

Start Menu for Windows 8 འགོ་འཛུག་དཀར་ཆག

སྒེའུ་ཁུང་རྟགས་ཅན་ ༨ པའི་འགོ་འཛུག་དཀར་ཆག
Click here འདིར་གནོན་ནས་ཕབས་ལེན་གནང་རོགས། to Download it.

Some games .apk files for Android ཁ་པར་ཆེད་རྩེད་རིགས།

Some of .apk files for Android (Antivirus, Live Wallpapers and Themes) ཁ་པར་ལྗོངས་བཀོད།

འདི་ནི་ཁ་པར་ཨེན་ཌ་རོའི་ཆེད་དུ་དུག་འགོག་མཉེན་ཆས་དང་། ལྗོངས་བཀོད་སོགས་སྣ་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡོད་པས་གཤམ་ལྟར་འདེམས་ཆོག 
Antivirus Security དུག་འགོག

Atom Luncher དུག་འགོག

Avira free Antivirus དུག་འགོག

Comodo Antithief Antivirus དུག་འགོག

Black List དུག་འགོག་གི་ཆ་ཤས་ཞིག

Blooming Night Live Wallpaper ལྗོངས་བཀོད།

Bubble Live Wallpape ལྗོངས་བཀོད།

Cool Blue Theme Go Luncher  ལྗོངས་བཀོད།

Galaxy S3 Drop Water Style Wallpaper ལྗོངས་བཀོད།


Saturday, 3 August 2013

AVG 2013 Keys དུག་འགོག་ AVG གྱི་གསང་ཟ།

གལ་སྲིད་ཁྱེད་ཀྱིས་དུག་འགོག་མཉེན་ཆས་གྲགས་ཅན་ AVG སྟབས་བདེའི་མཉེན་ཆས་དེ་འདྲ་བེད་སྤྱོད་བཞིན་ཡོད་ན། མཉེན་ཆས་དེ་ཚད་ལྡན་ཡོང་ཆེད་གཤམ་གྱི་གསང་ཟ་གང་རུང་བེད་སྤྱོད་གནང་ན་ཁྱེད་ཀྱི་མཉེན་ཆས་དེ་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ཐུབ། 

8MEH-RW2ZU-29S4F-26QCR-WT482-BEMBR-ACED

8MEH-RNZLL-2Y4QX-79PPA-MMOKE-AEMBR-ACED

8MEH-RREY3-L2LQA-LUMOR-UDTZ4-6EMBR-ACED

8MEH-RF3MY-BZ7CJ-9LUAR-ST99N-CEMBR-ACED

8MEH-RMXLW-HN44A-BABPA-S9NQF-PEMBR-ACED

8MEH-RGM33-K474L-6FGRR-8RR7K-UEMBR-ACED

8MEH-RREY3-L2LQA-LUMOR-UJXN3-6EMBR-ACED

8MEH-RJXR4-2CKYP-2GB3A-DBMAD-PEMBR-ACED

How Magicians are lie. སྒྱུ་མ་མཁན་ཚོའི་རྫུན་འཕྲུལ།

ནམ་རྒྱུན་ཁྱེད་ཀྱིས་སྒྱུ་མ་མཁན་དེ་ཚོས་ཧ་ལས་ཞིང་ཧོན་འཐོར་དགོས་པའི་མིག་འཕྲུལ་སྟོན་བཞིན་པ་མཐོང་གིན་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཁོ་ཚོས་གང་སྟོན་པ་དེས་དངོས་གནས་ཁྱེད་ཀྱི་མིག་འཁྲུལ་བ་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་ཁོ་ཚོའི་ལག་རྩལ་དེ་མཁས་དྲགས་པ་ཡིན་གཟིགས་འདོད་ན་གཤམ་གྱི་དྲ་ཐག་ནས་ལྟད་མོ་རྣམས་ཡོངས་རྫོགས་ཕབས་ལེན་གནང་དང་མཁྱེན་ངེས། 

Part 1
Part 2
Part 3
Part 4
Part 5

Windows 8 to Windows 7 སྒེའུང་རྟགས་ཅན་ ༨ ནས་ ༧ སྤོ་བྱེད།

འདི་ནི་སྒེའུ་ཁུང་རྟགས་ཅན་བརྒྱད་པ་བེད་སྤྱོད་མཁན་གསར་པ་ཚོར་དགོས་པའི་མཉེན་ཆས་ཞིག་སྟེ། སྒེའུ་ཁུང་རྟགས་ཅན་བདུན་པ་ལ་གོམ་ཡོད་པའི་མི་ཞིག་ལ་བརྒྱད་པ་བེད་སྤྱོད་པར་ཐོག་མར་དཀའ་ངལ་ཅུང་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་ནི། སྒེའུ་ཁུང་གི་འཆར་ཡོལ་དང་འགོ་འཛུག་དཀར་ཆག་སོགས་མི་འདྲ་བ་ཡོད་པ་ལྟར། སྟབས་བདེ་པོ་ཞིག་ཁྱོན་ནས་ཡོང་གིན་མེད། གལ་སྲིད་ཁྱེད་རིག་མཛོད་མ་ལག་སྒེའུ་ཁུང་རྟགས་ཅན་བརྒྱད་པ་ལ་འགོ་འཛུག་དཀར་ཆག་དང་འཆར་ཡོལ་རྣམས་བདུན་པ་ནང་བཞིན་དགོས་ན་མཉེན་ཆས་འདི་ཕབས་ལེན་གནང་ནས་ཚོད་ལྟ་གནང་རོགས། 

Click Here འདིར་གནོན་ནས་ཕབས་ལེན་བྱ་དགོས། to download it.

Thursday, 11 July 2013

TuneIn Radio for cellphone ཁ་པར་ཐོག་རླུང་འཕྲིན་ཉན་སྟངས།

འདིར་དེ་རིང་ལག་ཐོག་ཁ་པར་ནང་རླུང་འཕྲིན་ཉན་སྟངས་སྟབས་བདེ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ནམ་རྒྱུན་ཁྱེད་ཀྱིས་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན་གསན་སྐབས་ཐད་ཀར་དྲ་རྒྱར་འཛུལ་བའམ་ཡང་ན་འབྲེལ་མཐུད་དྲ་གནས་སོགས་ནས་གསན་ཐུབ་ཀྱིན་ཡོད། ཡིན་ནའང་མཚམས་མཚམས་སུ་ཡུལ་དུས་དཀའ་ཚིག་སོགས་ཀྱིས་ཐད་ཀར་ཉན་མི་ཐུབ་པ་ཡང་ཡང་ཡོང་གི་ཡོད་སྟབས། འདིར་དེ་རིང་ཐབས་ལམ་ཞིག་ངོ་སྤྲོད་ཞུས་པའི་རྒྱུད་ཁྱེད་ཀྱི་སྐུ་ངལ་དེ་དག་ཅུང་སེལ་ཐུབ་པའི་རེ་བ་བྱེད་བཞིན་ཡོད།
ཐབས་ལམ་མམ་མཉེན་ཆས་དེའི་མིང་ལ་ཊུན་ཨིན་ (TuneIn) ཟེར། མཉེན་ཆས་འདི་ནི་ལག་ཐོག་ཁ་པར་དཔེར་ན་ i OS, Android, Black Berry, Samsung, Windows Phone སོགས་ལ་བེད་སྤྱོད་ཐུབ། མཉེན་ཆས་སམ་རླུང་འཕྲིན་ཁང་འདི་ནི་ཨ་རིའི་ཀལ་ཕོ་ཉིའི་ནང་དུ་གཏན་གཞི་བྱས་པའི་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཞིག་གིས་གཉེར་བཞིན་ཡོད། སྤྱི་སྙོམས་བྱས་ན་ཟླ་རེའི་ནང་མི་ས་ཡ་ ༤༠ ལྷག་གིས་བེད་སྤྱོད་བཞིན་ཡོད་འདུག 
དེའང་ཕབས་ལེན་བྱ་སྟངས་ནི་ཐོག་མར་སོ་སོའི་ལག་ཐོག་ཁ་པར་གྱི་བེད་སྤྱོད་མཛོད་ཁང་ ( apps ཡང་ན་ Play store ) ཞེས་

Thursday, 4 July 2013

Camtasia Studio 8.0.4 བརྙན་བཟོ་དང་ཅོག་ངོས་བརྙན་འབེབ་མཉེན་ཆས་“ཁམས་བཀྲ་ཤིས་ཡག”།

འདི་ནི་བརྙན་འཕྲིན་བཟོ་སྐྲུན་(Movie editor)དང་རིག་
མཛོད་ཀྱི་ཅོག་ངོས་བརྙན་ཕབས་(Screen Video Capture)མཉེན་ཆས་སྤུས་ལེགས་“ཁམས་བཀྲ་ཤིས་ཡག་”(རྩེད་མཚར་) (Camtasia Studio v.8.0.4) ཞེས་པ་དེ་རེད། ཉེ་ཆར་ཟླ་བ་སྔོན་མའི་ནང་མཉེན་ཆས་འདིའི་ཐོན་རིམ་ 8.1.0 གསར་དུ་ཐོན་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཁོ་བོས་ད་ལན་འདིར་བསྐྲུན་པ་འདི་ནི་ཐོན་རིམ་ 8.0.4 ཅན་དེ་ཡིན་ལ། དེའི་མཉམ་དུ་གསང་ཟ་དང་སྤྱོད་མིང་སོགས་ཀྱང་བཏང་ཡོད། མཉེན་ཆས་འདི་ཕབས་ལེན་ཚར་རྗེས་བཙིར་ཆས་ཁ་འཕྱེ་ན་མཉམ་དུ་གསང་ཟ་(keygen ཡང་ན་ Instruction) ཞེས་པ་བཏང་ཡོད་པས་ནང་འཇུག་སྐབས་སུ་བེད་སྤྱོད་དགོས། 
མཉེན་ཆས་འདིར་དམིགས་བསལ་ཁྱད་ཡོན་གཉིས་ཡོད། 
དང་པོ། བརྙན་འཕྲིན་བཟོ་བསྐྲུན་གི་ཐད་ནས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་སླ་བ་དང་ཆ་རྐྱེན་མང་བ། ལྗིད་ཚད་ཡངས་བ་དང་བོད་ཡིག་སོགས་ཡིག་རིགས་མང་པོ་བརྙན་ཡིག་ཏུ་ངོས་ལེན་བྱེད་ཐུབ་པ། རང་གི་ལག་རྩལ་དང་བསྟུན་ཏེ་སོ་སོས་གང་འདོད་ལྟར་བཟོ་བསྐྲུན་བྱེད་ཐུབ་པ་སོགས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་ལྡན་ཡོད། 
གཉིས་པ། ཅོག་ངོས་བརྙན་ཕབས་ནི་ཙི་ཙི་གང་དུ་ཁྱེར་ཡང་མྱུར་མོ་དང་ཡངས་པོ། ད་དུང་ཙི་ཙི་ལ་རྟགས་འདྲ་མིན་སྒྲིག་ནས་མཐོང་སླ་བ་སོགས་ཆ་རྐྱེན་དུ་མ་ཞིག་ཡོད། ཅོག་ངོས་སོགས་ཕབས་ལེན་བྱས་ཟིན་པ་རྣམས་སོ་སོའི་འདོད་མོས་ལྟར་ཐད་ཀར་བརྙན་འཕྲིན་དུ་བཟོ་སྒྲིག་བྱེད་ཆོག་པའམ། ཡང་ན་གསོག་ཉར་གྱིས་ཐད་ཀར་དྲ་ཐོག་དང་བརྙན་སྡེར་སོགས་སུ་འབེབ་ཐུབ་པའི་ཆ་རྐྱེན་ཡོད། 
click འདིར་གནོན་ནས་ཕབས་ལེན་གནང་རོགས། here to download 
Enjoy with it

Monday, 1 July 2013

Tune Up 2013 Keys དུག་འགོག་ཊུན་ཨབ་ ༢༠༡༣ ཀྱི་གསང་ཟ།

གཤམ་འདི་རྣམས་ནི་དུག་འགོག་མཉེན་ཆས་ཊུན་ཨབ་ཐོན་རིམ་ ༢༠༡༣ པའི་གསང་ཟ་ཡིན་པས་གལ་སྲིད་ཁྱེད་ལ་དགོས་ཚེ་གང་ཞིག་བེད་སྤྱོད་ཀྱང་དགའ་བསུ་ཡོད། 
YPK1KM-9ET9JD-7BENCW-1Y24F0-VNC0JT-JT36PJ
THWX63-HTA5NJ-CCXNAV-7FNPRE-336F7Y-6YREX1
T01MM3-8R1ARF-24HQ3E-W2FNNA-RC7FVT-RQAF5J

Sunday, 30 June 2013

malwarebytes anti-malware 1.75 full དུག་འགོག་མཉེན་ཆས་ཚད་ལྡན།

འདི་ནི་དྲ་འབུའི་ནད་དུག་འགོག་བྱེད་ཀྱི་མཉེན་ཆས་ཞིག་རེད་ལ། ཁྱེད་ཀྱི་གློག་ཀླད་ལ་ནད་དུག་ཚབ་ཆེན་འགོས་ཡོད་ཚེ་འདིས་ངེས་པར་དུ་རྩ་འགོག་གཏོང་གི་རེད། 
ཕབས་ལེན་བྱས་ཏེ་ནང་འཇུག་བྱས་རྗེས་ཡིག་སྣོད་ལས་དྲི་བ་ Decline དང་ Trail གཉིས་ལས་ Decline ཞེས་པ་དེ་གདམས་དགོས། 
དེ་རྗེས་ཁ་འབྱེད་རྗེས་གཤམ་གྱི་ Active ཡང་ན་ Register ཞེས་པར་གནོན་དགོས།  དེ་རྗེས་སྒེའུ་ཁུང་ཞིག་ནས་ཐོ་འགོད་བྱེད་ས་ཞིག་འཆར་ཡོང་བས་དེར་མཉེན་ཆས་འདིའི་མཉམ་དུ་ཡོད་པའི་ Key ཞེས་པ་ལས་གསང་མིང་དང་གསང་གྲངས་གང་རུང་ཞིག་འཇུག་རྗེས་ཁྱེད་ཀྱི་མཉེན་ཆས་འདི་ཆ་ལག་ཡོངས་སུ་ཚང་བ་ཡིན། 
འདིར་གནོན་ནས་ཕབས་ལེན་གནང་རོགས། Click here to download 
Enjoy with it

Thursday, 27 June 2013

All Windows 8 Activators and Microsoft Office 2013 Activators གསང་ཟའི་ལྡེའུ་མིག་ཆེན་མོ།

འདི་ནི་གཤམ་འཁོད་ལྟར་སྒེའུ་ཁུང་རྟགས་ཅན་ཐོན་རིམ་ ༨ (Windows 8 )དང་། མཉེན་ཆས་ཡིག་ཚང་ཐོན་རིམ་ ༢༠༡༣ (Microsoft Office 2013) གཉིས་ཀྱི་གསང་ཟ་འགྱེད་བྱེད་ཀྱི་ལྡེའུ་མིག་རེད། གལ་སྲིད་ཁྱེད་ལ་གོང་ཞུས་ཀྱི་མཉེན་ཆས་དེ་གཉིས་ཁྲོམ་ས་ནས་ཁྲིམས་མཐུན་ལྟར་མ་ཉོས་པའམ། ཡང་ན་མི་གཞན་གྱིས་ཚད་ལྡན་མ་ཡིན་པ་དེ་འདྲ་བླུགས་ནས་ཡོད་ཚེ་ཁྱེད་ཀྱིས་གཤམ་གསལ་གྱི་དྲ་ཐག་ཁག་ནས་ཕབས་ལེན་གྱིས་བྱེད་སྤྱོད་གནང་ན་ཁྱེད་ཀྱི་མཉེན་ཆས་ཚད་ལྡན་ཁྲིམས་མཐུན་ཞིག་ཆགས་རྒྱུ་རེད། 
གཤམ་གསལ་རྣམས་ནི་ཁྱེད་ཀྱིས་ཕབས་ལེན་གནང་སའི་གནས་ཡིན། 
Tuesday, 25 June 2013

Adobe Photoshop Lightroom Portable (32 Bits & 64 Bits) པར་བཟོའི་མཉེན་ཆས་གློག་འོད་ཁང་།

འདི་ནི་པར་བཟོའི་མཉེན་ཆས་གློག་འོད་ཁང་ཞེས་པ་དེ་རེད། མཉེན་ཆས་འདི་ཉིད་གྲགས་ཅན་ཨེ་ཌོ་བྷི་(Adobe)བཟོ་གྲྭའི་ཐོན་སྐྱེད་ཅིག་ཡིན་ནའང། མི་ཚོས་བེད་སྤྱོད་དེ་ཙམ་བྱེད་ཀྱིན་མེད། འོན་ཀྱང་སྐུ་ཉིད་ནས་ཚོད་ལྟ་ཞིག་གནང་ན་འགྲིག ཕབས་ལེན་བྱ་ཡུལ་གཤམ་གསལ་ལྟར་སྟི་གནས་མི་འདྲ་བ་གཉིས་གང་རུང་རྒྱུད་ནས་གནང་ཆོག Sunday, 16 June 2013

Microsoft Office Professional Plus 2013 མཉེན་ཆས་ཡིག་ཚང་ཚད་མཐོ་ཤོས་ཐོན་རིམ་ ༢༠༡༣ ཅན།

འདི་ནི་གསང་ཟ་ཡོད་པའི་མཉེན་ཆས་ཡིག་ཚང་ཚད་མཐོ་ཤོས་ཐོན་རིམ་ ༢༠༡༣ ཅན་ (Microsoft Office Professional Plus 2013) དེ་ཡིན།
སྤྱིར་ང་ཚོར་རྒྱུས་ཡོད་པ་ལྟར་མཉེན་ཆས་ཡིག་ཚང་ཐོན་རིམ་གསར་པ་རྣམས་རིམ་བཞིན་ཡར་རྒྱས་རླབས་ཆེན་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་ལྟར། ད་ལན་མཉེན་ཆས་ཡིག་ཚང་ཐོན་རིམ་གསར་པ་ ༢༠༡༣ འདི་ལའང་ཐོག་མར་ཁ་འབྱེད་སྐབས་ནས་ཀྱང་ང་ཚོས་གསལ་པོར་ཤེས་ཐུབ་པ་ཞིག་ནི། འདིའི་གཙོ་པང་དང་ལྗོངས་བཀོད་རྣམས་གློག་ཀླད་སྒེའུ་ཁུང་རྟགས་ཅན་ཐོན་རིམ་ ༨ པའི་འགྲོས་ལྟར་འཆར་གྱིན་འདུག་པས་ཡིད་དུ་འབབ་པ་ཞིག་རེད། དེ་མིན་དམིགས་བསལ་ནང་གི་ཆ་ལག་ལའང་མིཀ་རོ་མཉེན་ཆས་བཟོ་གྲྭས་སྔོན་མའི་

Adobe After Effects CS3 Pro incl. Crack ཨེ་ཌོ་བྷི་བརྙན་འཕྲིན་བཟོ་བྱེད་ལེགས་ཤོས།

འདི་ནི་བརྙན་འཕྲིན་བཟོ་བཀོད་བྱེད་སྤྱད་ཀྱི་མཉེན་ཆེས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞིག་རེད། མཉེན་
ཆས་འདི་ནི་ང་ཚོར་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་པའི་གྲགས་ཅན་པར་བཟོའི་མཉེན་ཆས་བཟོ་གྲྭ་ Adobe ནས་བཏོན་པའི་ Adobe After Effects CS3 Pro. ཞེས་པ་དེ་རེད། འདི་ལ་མཆོག་དམན་དང་ཐོན་རིམ་སོགས་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པའི་ནང་ནས་ཐོན་རིམ་ ༣ དང་། གོ་གནས་ཆེད་སྦྱོང་ (Professional) ཡིན་པས་ཆེས་ལེགས་ཤོས་གྱི་གྲལ་ཞིག་ཡིན། གལ་སྲིད་ཁྱེད་ལ་ཨེ་ཌོབྷི་ཡི་ལག་རྩལ་ཅུང་ཡག་པོ་ཡོད་ན་མཉེན་ཆས་འདི་བེད་སྤྱོད་རྒྱུར་ལས་སླ་པོ་ཡིན། དེ་མིན་བརྙན་འཕྲིན་བཟོ་སྒྲིག་ཐད་མཁྱེན་རྟོགས་ཅུང་ཡོད་པ་ཚོ་ལའང་ལས་སླ་བར་སྙམ། ང་ཚོས་ད་ལྟའི་ཆར་མཐོང་ཐོས་སུ་གྱུར་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་གློག་བརྙན་དང་། རྒྱ་ནག་དང་ཉི་ཧོང་སོགས་ཀྱི་