Thursday, 8 March 2012

Window 7 Loder (Windows 7 གྱི་ཆོག་མཆན་ཨང་རྟགས།)

འདི་ནི་ Windows 7 ལ་མཁོ་བའི་མཉེན་ཆས་ཞིག་སྟེ། གལ་སྲིད་ཁྱེད་ཀྱིས་ Windows 7 ཞིག་དྲ་ལམ་ནས་ཕབས་ལེན་བྱས་རྗེས་མཉེན་ཆས་དེ་ཆ་ཡངས་སུ་ཚང་བའི་མཉེན་ཆས་ཞིག་མིན་སྟབས་ཟླ་གཅིག་གི་རྗེས་སུ་ཆོག་མཆན་ཨང་གྲངས་ཁྱེར་ཆོག་ཟེར་གྱི་རེད། དེ་དུས་ཁྱེད་ཀྱིས་མཉེན་ཆས་འདི་ཕབས་ལེན་བྱས་རྗེས་ཟུར་གྱི་པར་རིས་ལྟར། Install ཞེས་པར་མནན་ནས་ནང་འཇུག་བྱ་དགོས། དེ་ནས་ཁྱེད་ཀྱི་ Windows 7 ཆ་ཡངས་སུ་ཚང་བའི་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་མཉེན་ཆས་ཆགས་ཟིན་པ་རེད། 
Click here འདིར་གནོན་ནས་ཕབས་ལེན་བྱ་རོགས། to download full version.

No comments:

Post a Comment

Be happy