Sunday, 30 June 2013

malwarebytes anti-malware 1.75 full དུག་འགོག་མཉེན་ཆས་ཚད་ལྡན།

འདི་ནི་དྲ་འབུའི་ནད་དུག་འགོག་བྱེད་ཀྱི་མཉེན་ཆས་ཞིག་རེད་ལ། ཁྱེད་ཀྱི་གློག་ཀླད་ལ་ནད་དུག་ཚབ་ཆེན་འགོས་ཡོད་ཚེ་འདིས་ངེས་པར་དུ་རྩ་འགོག་གཏོང་གི་རེད། 
ཕབས་ལེན་བྱས་ཏེ་ནང་འཇུག་བྱས་རྗེས་ཡིག་སྣོད་ལས་དྲི་བ་ Decline དང་ Trail གཉིས་ལས་ Decline ཞེས་པ་དེ་གདམས་དགོས། 
དེ་རྗེས་ཁ་འབྱེད་རྗེས་གཤམ་གྱི་ Active ཡང་ན་ Register ཞེས་པར་གནོན་དགོས།  དེ་རྗེས་སྒེའུ་ཁུང་ཞིག་ནས་ཐོ་འགོད་བྱེད་ས་ཞིག་འཆར་ཡོང་བས་དེར་མཉེན་ཆས་འདིའི་མཉམ་དུ་ཡོད་པའི་ Key ཞེས་པ་ལས་གསང་མིང་དང་གསང་གྲངས་གང་རུང་ཞིག་འཇུག་རྗེས་ཁྱེད་ཀྱི་མཉེན་ཆས་འདི་ཆ་ལག་ཡོངས་སུ་ཚང་བ་ཡིན། 
འདིར་གནོན་ནས་ཕབས་ལེན་གནང་རོགས། Click here to download 
Enjoy with it