Thursday, 8 March 2012

The best Dictionary ཚིག་མཛོད་སྟབས་བདེ།

འདི་ནི་དབྱིན་སྐད་ཚིག་མཛོད་ཆེས་སྟབས་བདེ་ཞིག་སྟེ། ནང་འཇུག་བྱས་རྗེས་ཁྱེད་ཀྱི་གློག་ཀླད་དུ་ཡོད་པའི་དབྱིན་ཚིག་གང་ཞིག་ལ་ཙི་ཙི་བཏུག་ནས། Ctrl དང་གཡོན་གྱི་མཐེབ་ཀྱུ་མཉམ་དུ་གནོན་ཚེ་ཚིག་དེའི་འགྲེལ་བཤད་དང་སྡེ་ཚན་ཡོད་ཚད་ལས་སླ་པོའི་སྒོ་ནས་མཁྱེན་གྱི་རེད། 
Click here འདིར་གནོན་ནས་པབས་ལེན་གནང་རོགས། to download full version

No comments:

Post a Comment

Be happy