Sunday, 4 August 2013

Start Menu for Windows 8 འགོ་འཛུག་དཀར་ཆག

སྒེའུ་ཁུང་རྟགས་ཅན་ ༨ པའི་འགོ་འཛུག་དཀར་ཆག
Click here འདིར་གནོན་ནས་ཕབས་ལེན་གནང་རོགས། to Download it.

Some games .apk files for Android ཁ་པར་ཆེད་རྩེད་རིགས།

Some of .apk files for Android (Antivirus, Live Wallpapers and Themes) ཁ་པར་ལྗོངས་བཀོད།

འདི་ནི་ཁ་པར་ཨེན་ཌ་རོའི་ཆེད་དུ་དུག་འགོག་མཉེན་ཆས་དང་། ལྗོངས་བཀོད་སོགས་སྣ་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡོད་པས་གཤམ་ལྟར་འདེམས་ཆོག 
Antivirus Security དུག་འགོག

Atom Luncher དུག་འགོག

Avira free Antivirus དུག་འགོག

Comodo Antithief Antivirus དུག་འགོག

Black List དུག་འགོག་གི་ཆ་ཤས་ཞིག

Blooming Night Live Wallpaper ལྗོངས་བཀོད།

Bubble Live Wallpape ལྗོངས་བཀོད།

Cool Blue Theme Go Luncher  ལྗོངས་བཀོད།

Galaxy S3 Drop Water Style Wallpaper ལྗོངས་བཀོད།