Friday, 14 June 2013

All the Windows 8 Activator སྒེའུ་རྟགས་ཅན་ ༨ པའི་གསང་ཟ་འབྱེད་བྱེད།

འདི་ནི་སྒེའུ་རྟགས་ཅན་ ༨ པའི་གསང་ཟ་འབྱེད་བྱེད་ཅིག་རེད། གལ་སྲིད་ཁྱེད་ཀྱི་རིག་མཛོད་
སྒེའུ་ཁུང་རྟགས་ཅན་ཐོན་རིམ་ ༨ དེ་ཚད་ལྡན་མིན་ཚེ་ཟླ་ཤས་རྗེས་ནས་ལས་ཀ་ཏག་ཏག་བྱ་མི་ཐུབ། མ་ཟད་གནོན་སྐྱོན་དེའི་རྒྱུད་ནས་དྲ་དུག་འཛུལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་རིགས་མི་གཞན་གྱིས་རྐུ་འཁྱེར་ཡང་བྱ་སྲིད། དེས་ན་མཉེན་ཆས་འདི་བེད་སྤྱོད་གནང་ན་དཀའ་ངལ་དེ་དག་སེལ་ཐུབ་པར་མ་ཟད་ཁྱེད་ཀྱི་སྒེའུ་ཁུང་རྟགས་ཅན་ཡང་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུ་རེད། མཉེན་ཆས་འདི་དྲ་བའི་ཁྲིམས་ཆད་ལ་གཟབ་ཕྱིར་པར་གྱི་གཟུགས་སུ་བཅོས་ཡོད་སྟབས་དེ་ཇི་བཀྲོལ་སྟངས་འདིར་གཟིགས་རོགས། 

You can activate all the Windows 8 Versions via our software. Check it out.

Skype Video Call recoder མཁའ་གླེང་བརྙན་འབེབ་མཉེན་ཆས།

འདི་ནི་ Skype བརྙན་འབེབ་མཉེན་ཆས་ཞིག་རེད། དེའང་ནམ་རྒྱུན་ཁྱེད་ཀྱིས་སི་ཀིཔི་
རྒྱུད་ནས་སོ་སོའི་ངོ་ཤེས་གྲོགས་པོ་དང་། དགའ་ཉེ་སྤུན་མཆེད་རྣམས་དང་ལྷན་གློག་བརྙན་གྱི་ལམ་ནས་གཏམ་གླེང་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་དང་། ལྷག་དོན་དེང་སང་སི་ཀིཔི་ནི་བླ་མ་རྣམས་ཀྱིས་འཆད་ཉན་གནང་ས་དང་། ཆབ་སྲིད་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཕམ་རྩོད་ས། རྩོམ་པོ་དང་ཉམས་ཞིབ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཤེས་ཡོན་གླེང་ས། ན་གཞོན་ཕོ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་རྩེད་དགའ་རོལ་ས། མི་རྐྱང་འཁྱམས་པོ་བ་རྣམས་གྱིས་ཉི་མ་འཕུད་ས་ཞིག་རེད། ད་ལན་འདིར་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་བཞིན་པའི་མཉེན་ཆས་འདིའི་རྒྱུད་ནས་ཁྱེད་ཀྱིས་ཕར་རོལ་པོ་ལ་གང་གླེང་བ་དང་། ཕར་ཕྱོགས་ནས་གང་མཐོང་བ་རྣམས་ཚེགས་མེད་ཐོག་བརྙན་གཟུགས་སུ་འབེབ་ཐུབ། 

Uniblue Driver Checker 2013 Full ཁ་ལོ་བ་རྣམས་རྟོག་བྱེད།

འདི་ནི་རིག་མཛོད་མ་ལག་གི་“ཁ་ལོ་བ་རྣམས་རྟོག་”ཐོན་རིམ་གསར་ཤོས་ཏེ་མཉེན་ཆས་སྤུས་ལེགས་ཞིག་རེད། དེའང་སྐབས་འགར་ཁྱེད་ཀྱི་རིག་མཛོད་ལ་དྲ་དུག་ཕོག་པའམ་ཡང་ན་མ་ལག་ཁག་འཁྲུག་ནས་དེ་དག་གི་ཁ་ལོ་བ་རྩ་མེད་དུ་ཕྱིན་པ། ཡང་ན་ཁ་ལོ་བ་ཐང་པོ་མེད་པ་སོགས་བྱུང་ཚེ་ཁྱེད་ཀྱི་རིག་མཛོད་ཡང་ནས་ཡང་དུ་འགག་པ་དང་དལ་པོར་འགྲོ་བ་སོགས་འབྱུང་གི་ཡོད། སྐབས་དེར་ཁྱེད་ཀྱིས་མཉེན་ཆས་འདི་བེད་སྤྱོད་ན་ཁ་ལོ་བ་

Various Activator for all སྣ་འཛོམས་གསང་ཟ་འབྱེད་བྱེད།

འདི་ནི་སྣ་འཛོམས་གསང་ཟ་འབྱེད་བྱེད་ཀྱི་མཉེན་ཆས་ཞིག་རེད། དེའང་མཉེན་ཆས་འདིས་རིག་མཛོད་སྒེའུ་ཁུང་རྟགས་ཅན་ ༧ དང་ ཝི་ས་ཊ། མཉེན་ཆས་ཡིག་ཚང་ཐོན་རིམ་ ༧། ༡༠། ༡༣། དེ་བཞིན་པར་བཟོའི་མཉེན་ཆས་ཨེ་ཌོབྷི སི ཨཱེས་ཐོན་རིམ་ ༣། ༤། ༥། བཅས་ཀྱི་གསང་ཟ་འབྱེད་ཐུབ་ཟེར།  

  • Windows Vista, 7,
  • Microsoft Office 07, 10, 13
  • Photoshope Cs3, 4, 5

Your Uninstaller 2012 Full Version ཁྱེད་ཀྱི་མཉེན་ཆས་ཕྱིར་འཐེན།

འདིའི་མིང་ལ་“ཁྱེད་ཀྱི་མཉེན་ཆས་ཕྱིར་འཐེན་”ཞེས་འདོགས་དགོས་པར་སྙམ། དེའང་ནམ་རྒྱུན་ཁྱེད་ཀྱི་རིག་མཛོད་དུ་བཅུག་ཟིན་པའི་མཉེན་ཆས་ཞིག་ཕྱིར་འཐེན་དགོས་ཚེ་མ་ལག་ Programme སོགས་ནས་བརྒྱུད་དེ་ཕྱིར་ཕྱུང་གི་ཡོད། འོན་ཀྱང་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་གཙང་དག་ཏུ་བཟོ་གཏན་ནས་ཐུབ་ཀྱི་མེད། དཔེར་ན་ཞིབ་ཕྲའི་མ་ལག་གི་གསང་གྲངས་ཇི་སྙེད་ཅིག་རིག་མཛོད་དུ་རང་འཇག་ལུས་སྡོད་ཀྱིན་ཡོད། དེས་ན་གལ་སྲིད་རྗེས་ཕྱོགས་ནས་མཉེན་ཆས་དེའི་ཐོན་རིམ་གསར་པ་ཞིག་སླར་ཡང་འཇུག་དགོས་ཚེ། རང་འགུལ་གྱིས་ཁྱེད་ཀྱི་མཉེན་ཆས་དེ་རང་འཇག་འདུག་ཟེར་བའམ། ཡང་ན་ངོས་ལེན་མེད་ཟེར་བ་ལྟ་

IOS Theme Pack རིག་མཛོད་གཙོ་པང་རྗེ་བྱེད།

IOS གཙོ་པང་ལྗོངས་བཀོད་ནི་སྒེའུ་ཁུང་རྟགས་ཅན་རིག་མཛོད་ཀྱི་གཙོ་པང་ལ་ཀུ་ཤུ་རྟགས་
ཅན་གྱི་གཙོ་པང་ལྗོངས་བཀོད་འཆར་བྱེད་ཅིག་རེད། དེའང་འདིར་སྒེའུ་ཁུངས་རྟགས་ཅན་མ་ལག་ ༣༢ དང་ ༦༤ གཉིས་ཆར་བཀོད་ཡོད། འོན་ཀྱང་གལ་ཆེའི་གཟབ་ནན་ཞིག་ལ་གལ་སྲིད་ཁྱེད་ཀྱི་རིག་མཛོད་རྙིང་པའམ། ཡང་ན་སྐྱོན་ཡོད་པ། དེ་མིན་ཤུགས་ཚད་ཆུང་རིགས་སོགས་ཡིན་ཚེ་མཉེན་ཆས་འདི་བེད་སྤྱོད་མ་གཏང་ན་ལེགས། རྒྱུ་མཚན་ནི་མཉེན་ཆས་འདིའི་མ་ལག་གཙོ་གྲས་ཁག་ཅིག་ཀུ་ཤུ་རྟགས་ཅན་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་སྟབས་ཁྱེད་ཀྱི་རིག་མཛོད་འགུལ་མི་ཐུབ་པ་བཟོ་སྲིད། ཟུར་གྱི་པར་ངོས་དེ་ནི་སྒེའུ་ཁུང་རྟགས་ཅན་གྱི་གཙོ་པང་ཞིག་ཀུ་ཤུ་རྟགས་ཅན་གྱི་གཙོ་པང་དུ་གྱུར་ཟིན་པ་ཞིག་རེད། 

Windows 8 USB installer maker སྒེའུ་ཁུང་རྟགས་ཅན་ཐོན་རིམ་ ༨ པ་སྟབས་བདེའི་འཇུག་ཆས།

འདི་ནི་སྒེའུ་ཁུང་རྟགས་ཅན་ཐོན་རིམ་ ༨ པ་སྟབས་བདེའི་འཇུག་ཆས་ཞིག་ཡིན། སྤྱིར་རིག་མཛོད་མ་ལག་སྒེའུ་ཁུང་ནང་འཇུག་ཚེ་ཕལ་ཆེར་འོད་སྡེར་དང་སྡུད་སྡེར་སོགས་ནས་འཇུག་དགོས། འོན་ཀྱང་མི་རྣམས་ཀྱིས་དེང་རབས་ཚན་འཕྲུལ་ལ་བརྟེན་ནས་རིག་མཛོད་ཀློག་ཀླད་ཀྱི་མ་ལག་རྣམས་སྨྱུག་བྱང་ངམ་སྡུད་སྡེར། ཡང་ན་སྡུད་བྱང་(Pen drive, disk drive or memory card) སོགས་ནས་འཇུག་ཆོག་བཟོ་བཞིན་ཡོད། ད་

Windows 7 download (one click) སྒེའུ་ཁུང་རྟགས་ཅན་ ༧ ཡོངས་རྩེ་ཅན །

འདི་ནི་སྒེའུ་ཁུངས་རྟགས་ཅན་ཐོན་རིམ་ ༧ པ་ཡོངས་རྩེ་ཅན་ཞེས་པའི་མཉེན་ཆས་སྟེ། མ་ལག་ ༣༢ ཅན་དང་ ༦༤ ཅན་ (Windows 7 Ultimate, system 32+64 bits) གཉིས་ཀའི་ཆེད་དུ་སོ་སོར་ཡོད། ཕབས་ལེན་སྐབས་སུ་གཤམ་གྱི་དྲ་ཐག་ལ་ཐེངས་གཅིག་རང་སྣུན་ན་རང་འགུལ་གྱིས་ཕབས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་རེད། དེ་ཡང་ཁྱེད་ཀྱི་རིག་མཛོད་ཀྱི་མ་ལག་གང་ཡིན་དང་བསྟུན་ནས་ཕབས་ལེན་གནང་རོགས། 

Foxit reader ཡིག་རིགས་ཀློག་བྱེད་མཉེན་ཆས།

འདི་ནི་ཡིག་ཆ་དང་དེབ་སོགས་ཀློག་བྱེད་མཉེན་ཆས་ཞིག་རེད། སྤྱིར་བཏང་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཡིག་ཆ་དང་དེབ་སོགས་“སྟབས་བདེའི་ཡིག་ཆས་སྒྲིག་བཀོད་” དམ་ PDF བཟོས་ཟིན་པ་རྣམས་ Adobe PDF reader ཞེས་པའི་ནང་ཀློག་གིན་ཡོད་ཀྱང་། འོན་ཀྱང་འདིར་དེ་རིང་ངོ་སྤྲོད་ཞུ་བཞིན་པའི་མཉེན་ཆས་ Foxit Reader འདི་ནི་གོང་གི་ PDF Reader ལས་ཆེས་མགྱོགས་པ་

Viber for Pc སྒེའུ་ཁུངས་རྟགས་ཅན་ཆེད་ཝི་སྦར།

སྤྱིར་འདི་ནི་ཝི་སྦར་ཞེས་པའི་ཁ་པར་ནས་རིན་མེད་ཕན་ཚུན་སྐད་ཆ་བཤད་སའི་མཉེན་ཆས་ཞིག་ཡིན། མཉེན་ཆས་འདི་བྷེ་ལ་རུ་ས་ནས་ཀུ་ཤུ་རྟགས་ཅན་དང་ཨན་ཌི་རོ་སོགས་ཀྱི་མ་ལག་ཆེད་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོར་ཐོན་པ་ཞིག་རེད། ད་བར་མཉེན་ཆས་འདི་བེད་སྤྱོད་མཁན་ས་ཡ་གཉིས་བརྒྱ་ལྷག་ཅིག་འབྱུང་བཞིན་ཡོད། འདི་ཉིད་བེད་སྤྱོད་གཏོང་སྐབས་ངེས་པར་དུ་ཁྱེད་ཀྱི་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་བེད་སྤྱོད་

དུག་འགོག་དང་གློག་ཀླད་བཀོད་སྒྲིག་སྙོམ་བྱེད་མ་ལག་གསར་ཤོས།Tuneup 2013 + Key and Crack

Tune Up 2013 གློག་ཀླད་བཀོད་སྒྲིག་སྙོམ་བྱེད་མ་ལག Tune Up ཞེས་པ་ནི་གློག་ཀླད་མདུན་ངོས་ཀྱི་བཀོད་སྒྲིག་སྙོམ་བྱེད་དང་། གློག་ཀླད་ཀྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་དང་ལས་རྟགས། ཡིག་སྣོད་སོགས་ཀྱི་དབྱིབས་གཟུགས་རང་གི་འདོད་མོས་ལྟར་པར་དང་བསྒྲགས་ནས་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་ཐུབ། ད་དུང་འདི་ལ་མཆོག་ཏུ་མངའ་བའི་ཡོན་ཏན་ཞིག་ཡོད་པ་ནི། རིག་མཛོད་ལ་ནད་དུག་འགོས་ཡོད་མེད་ལྟ་ཐུབ་པར་མ་