Thursday, 8 March 2012

Internet Download Manager (IDM) ཕབས་ལེན་མཉེན་ཆས།

ཕབས་ལེན་མཉེན་ཆས་འདི་ནི་ཆེས་མགྱོགས་པོ་དང་ནུས་ཤུགས་ཚད་ལྡན་ཅན་ཞིག་རེད། 
Click here འདིར་གནོན་ནས་ཕབས་ལེན་བྱ་རོགས། to Download 
༡) ཕབས་ལེན་སྤྱི་མཚུངས་ལྟར་དང། 
༢) མ་ལག་དུ་ཡོད་པའི་ Patch ཞེས་པ་དེ་པར་སློག་བྱ་ནས་བཅུག་ཟིན་པའི་མཉེན་ཆས་དེའི་ནང་དུ་གཏོང་དགོས།
༣) Patch ཞེས་པ་དེར་མཐེབ་ཀྱུ་གཉིས་གནོན་གྱིས་ཁ་འཕྱེ་རྗེས་ Patch Button ཞེས་པར་གཅིག་གནོན་བྱ་དགོས། དེ་ནས་ཁྱེད་ཀྱི་མཉེན་ཆས་དེ་ཁྲིམས་མཐུན་ལྟར་མཇུག་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་ཡིན། 
1.     Install IDM
2.     Exit IDM
3.     Copy Patch to C > Program Files > Internet Download Manager
4.     Run Patch file...then, Hit Patch Button... Get Full Version...!!!No comments:

Post a Comment

Be happy