Thursday, 29 March 2012

Microsoft Office 2007 and 2010 Keys མཉེན་ཆས་ཡིག་ཚང་གི་གསང་ཨང།

འདི་ནི་མཉེན་ཆས་ཡིག་ཚང་ ༢༠༠༧ དང་ ༢༠༡༠ (Microsoft Office 2007 and 2010 ) ཅན་ཚད་ལྡན་བཟོ་བྱེད་ཀྱི་ཆོག་མཚན་གསང་ཨང་ཁག་ཡིན། མཚམས་རེར་ཁྱེད་ཀྱིས་དྲ་ཐོག་ནས་མཉེན་ཆས་ཡིག་ཚང་རིན་མེད་དུ་རག་སྲིད་ཀྱང་དེ་དག་མང་ཕལ་ཆེར་ཟླ་རེའི་དུས་ཚོད་ལས་སྤྲད་མེད། དེ་འདྲའི་སྐབས་ཁྱེད་ཀྱིས་གསང་ཨང་འདི་དག་གང་ཞིག་བེད་སྤྱོད་ན་མཉེན་ཆས་དེ་ཉིད་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུ་རེད། 


Office 2010 Retail Keys
Office Professional Plus 2010 Retail Keys


Office Professional 2010        76XCJ-YMH2W-YQQV6-XX76X-QK3K7  

Office Professional 2010        XJ2G2-TDQ49-3MW8D-F4FCT-KPTT6 


Office Professional 2010        BGCKH-CRYRT-49VQ7-YMCG3-BRBP7


Office Professional 2010        W4D2C-3YK88-KMYP2-2QTXY-28CCY Spyware Cease 2012 དྲ་དུག་བསུབ་བྱེད།

འདི་ནི་དྲ་དུག་ Spyware ཞེས་པ་དེའི་རིགས་གཙང་བསུབ་བྱེད་སྤྱད་ཀྱི་མཉེན་ཆས་ཚད་ལྡན་ཞིག་རེད། ཕབས་ལེན་བྱས་རྗེས་མཉེན་ཆས་ཡིག་སྣོད་དུ་ keygen ཞེས་པ་དེ་ཡོད་པས། ནང་འཇུག་གནང་སྟངས་བདག་གི་ཟིན་བྲིས་ངོས་ཀྱི་ ( མཉེན་ཆས་བེད་སྟངས་སྐོར་གྱི་ཤེ་བྱ) ཞེས་པར་གཟིགས་ནས་ནང་འཇུག་གནང་རོགས། 
To remove all of your Spy Virus. 
Click here འདིར་གནོན་ཏེ་ཕབས་ལེན་གནང་རོགས། to download it.

All Passwords Remover གསང་ཟྭ་ཡོངས་རྫོགས་བརྗེ་འཚོལ།

འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་གལ་ཆེའི་ཡིག་སྣོད་ཁག་ལ་ཟྭ་བརྒྱབ་ཡོད་པའི་གསང་ཨང་བརྗེད་སོང་ན། གསང་ཨང་འཚོལ་བྱེད་ཀྱི་མཉེན་ཆས་ཞིག་རེད། མཉེན་ཆས་འདི་ཕབས་ལེན་གྱིས་ནང་འཇུག་བྱས་རྗེས་ཁ་འཕྱེ་དགོས། དེ་ནས་གང་ཞིག་ཟྭ་ཐེབས་ཡོད་པའི་ཡིག་སྣོད་དེ་ཁ་ཕྱེས་ཡོད་པའི་མཉེན་ཆས་དེའི་ནང་གཏོང་ནས་གོ་རིམ་བཞིན་འགྲོ་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་གསང་ཨང་ཕྱིར་བརྙེད་ཐུབ། གསང་ཚིག་འཚོལ་བ་དང་གཏོར་བ། གསང་ཚིག་བཟོ་བ་སོགས་བྱེད་ཡུལ་གྱི་ཡིག་ཆས་རིགས་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡིན། 
It can remove the passwords the follow applications.
If you need, Click here གལ་སྲིད་ཁྱེད་ལ་དགོས་ན་འདིར་གནོན་ནས་ཕབས་ལེན་གནང་རོགས། to download it.
1) PDF password remover PDF གསང་ཨང་གཏོར་བྱེད། 
2) Windows XP Admin Password Remover XP སྒེའུ་ཁུང་རྟགས་ཅན་གྱི་ཁ་འབྱེད་གསང་ཨང་གཏོར་བྱེད། 
3) Zip File Password Cracker ZIP བཙིར་ཆས་རིགས་ཀྱི་གསང་ཟྭ་བཟོ་བྱེད། 
4) SQL Password Remover གཞི་གྲངས་ཡིག་ཆས་ཀྱི་གསང་ཨང་གཏོར་བྱེད། 
5) Microsoft Office Password Remover མཉེན་ཆས་ཡིག་ཚང་གི་གསང་ཨང་གཏོར་བྱེད།