Tuesday, 8 January 2013

Adobe Illustrator CS6 Portable 32 Bit འཆར་སྣང་བཟོ་བཀོད་ཐོན་རིམ་ ༦ །

འདི་ནི་ཡོངས་གྲགས་ Adobe མཉེན་ཆས་ལས་པར་བཟོའི་མཉེན་ཆས་“འཆར་སྣང་བཟོ་བཀོད་”ཐོན་རིམ་ ༦ སྒེའུ་ཁུངས་རྟགས་ཅན་མ་ལག་ ༣༢ པའི་ཆེད་དུ་རེད། སྤྱིར་“འཆར་སྣང་བཟོ་བཀོད་”(Illustrator) འདི་ནི་འཕྲད་དར་དང་། པར་གཞི་རྒྱུ་ཆ་ཆེ་བའི་རིགས་བཟོ་བྱེད་མཆོག་ཏུ་སྔགས་པ་ཞིག་ཡིན།  འདིར་གནོན་ནས་ཕབས་ལེན་གནང་རོགས། Click here to download it.

No comments:

Post a Comment

Be happy