Monday, 12 November 2012

དུག་འགོག་གིས་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་བརྟག་སྤྱད།

འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་དུག་འགོག་མཉེན་ཆས་ཀྱིས་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་བརྟག་བྱེད་ཀྱི་མཉེན་ཆས་ཞིག་ཡིན། གཤམ་དུ་བཀོད་པའི་ཨང་ཡིག་འདྲེས་པའི་ཡི་གེ་དེ་དག་ཟིན་ཐོའི་ར་བའམ་ Notepad ཞེས་པར་ཉར་དགོས་ལ་མིང་ཅི་ཞིག་འདོགས་ཀྱང་ཆོག དེ་རྗེས་ཡིག་སྣོད་དེར་དུག་འགོག་མཉེན་ཆས་ཀྱིས་གཙང་བཤེར་བྱ་སྐབས་དུག་འགོག་གིས་ཡིག་སྣོད་དེ་དུག་རིགས་སུ་ངོས་འཛིན་ཐུབ་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་དུག་འགོག་མཉེན་ཆས་ཀྱིས་ལས་ཀ་ཏག་ཏག་ལས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཤེས་ཐུབ། 
( X5O!P%@AP[4\PZX54(P^)7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!$H+H*).

No comments:

Post a Comment

Be happy