Tuesday, 22 May 2012

Portable Games སྟབས་བདེའི་རྩེད་རིགས་མཉེན་ཆས།

འདི་ནི་རིག་མཛོད་གྱི་རྩེད་རིགས་སྣ་ཚོགས་མང་པོ་ཞིག་མཉམ་དུ་ཡོད་པའི་མཉེན་ཆས་སྟབས་བདེ་ཞིག་ཡིན། ཕབས་ལེན་བྱས་རྗེས་ཡིག་སྣོད་དེ་ཁ་བསྔོག་ན་རྩེད་རིགས་མི་འདྲ་བ་བདུན་ཙམ་ཡོད། དེ་དག་ལས་ཁྱེད་ཀྱིས་གདམས་ནས་རྩེད་ཆོག 
Click here འདིར་གནོན་ནས་ཕབས་ལེན་བྱ་རོགས། to Download it
Enjoy with it

No comments:

Post a Comment

Be happy