Sunday, 1 April 2012

Adobe Photoshop CS6 པར་བཟོའི་མཉེན་ཆས་ CS 6 གསར་ཤོས།

 འདི་ནི་པར་བཟོའི་མཉེན་ཆས་གྲགས་ཅན་ Adobe Photoshop CS 6 ཐོན་རིམ་གསར་པ་དེ་རེད། ཕབས་ལེན་སྐབས་སུ་གཤམ་གྱི་དྲ་ཐག་ ༨ ཆ་ཚང་ཕབས་ལེན་གྲུབ་རྗེས་གང་རུང་ཞིག་ལ་བཙིར་ཆས་སུ་བཟོ་དགོས། དེ་རྗེས་ཡང་སྐྱར་བཙིར་ཆས་སུ་བཟོས་པ་དེ་ཁ་འཕྱེ་ན་མཉེན་ཆས་ཆ་ཚང་ཞིག་ཏུ་འགྲུབ་ཀྱི་རེད། དེ་ནས་
ནང་འཇུག་གི་ཐབས་ལམ་གང་འདུག་གཟིགས་ནས་ཁྱེད་ཀྱི་རིག་མཛོད་དུ་འཇུག་རོགས། ནང་འཇུག་སྐབས་སྟབས་བདེའི་མཉེན་ཆས་ཡིན་པས་སྐུ་ངལ་གང་ཡང་མེད། 


Part 1


Enjoy with it

No comments:

Post a Comment

Be happy