Saturday, 12 May 2012

Multi Anti Virus སྣ་ཚོགས་དུག་འགོག་མཉེན་ཆས།

Add caption
འདི་ནི་རིག་མཛོད་ཀྱི་དུག་རིགས་མི་འདྲ་བ་འགའ་ཞིག་འགོག་སྲུང་བྱེད་ཐུབ་པའི་མཉེན་ཆས་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཡིན་ལ། གཤམ་གྱི་དུག་རིགས་གང་ཞིག་ཁྱེད་ཀྱི་རིག་མཛོད་དུ་ཡོད་ཚེ་མཉེན་ཆས་འདིས་གཙང་མ་བཟོ་ཐུབ། ཕབས་ལེན་རྗེས་སུ་བཙིར་ཆས་སུ་བཟོས་ཡོད་པའི་ཡིག་སྣོད་དེ་ཁ་སྔོག་ཚེ་གཤམ་གྱི་དུག་འགོག་ཁག་གི་ཡིག་སྣོད་འཆར་གྱི་རེད། ཁྱེད་ཀྱིས་འདོད་མོས་ལྟར་གང་ཞིག་བེད་སྤྱོད་དགོས་ཚེ་ཡིག་སྣོད་དེ་ཁ་སྔོག་ནས་ནང་འཇུག་གཏོང་ཚེ་གསང་དབང་ཁྱེར་ཤོག་ཟེར་གྱི་རེད། སྐབས་དེར་ཟུར་གྱི་པར་རིས་ལྟར་སོ་སོའི་གསང་ཨང་སྤྲོད་རྗེས་རང་འགུལ་གྱིས་དུག་རིགས་གཙང་མ་བཟོ་རྒྱུ་རེད། དེ་མིན་མཉེན་ཆས་གཞན་དག་བཞིན་ནང་འཇུག་དང་ཁ་འཕྱེ་རྒྱུ་སོགས་གང་ཡང་མེད། 


གཤམ་གསལ་རྣམས་དུག་རིགས་ཀྱི་མིང་ཡིན། 
Magway FC Virus (or) mgy.exe Virus
Chrome (or) Private_cam (or) gtalk Virus
Svchost Virus
Loikaw Virus
Ati2avxx.exe virus
Tayat Myo Hacking day virus
Global virus
Killvbs.vbs virus
Funny Virus
Kolay Virus
Nargiz Virus
Recycler Virus
Regsvr(or) NewFolder.exe Virus
 Click here འདིར་གནོན་ནས་ཕབས་ལེན་བྱ་རོགས། to download it.
Enjoy with it

No comments:

Post a Comment

Be happy