Wednesday, 4 April 2012

Monlam bodyig 3 for Mac སྨོན་ལམ་བོད་ཡིག་གསུམ་པ་ཀུ་ཤུ་རྟགས་ཅན་ཆེད།

 འདི་ནི་སྨོན་ལམ་བོད་ཡིག་གསུམ་པ་ཀུ་ཤུ་རྟགས་ཅན་གྱི་རིག་མཛོད་ཆེད་དུ་ཡིན། ཕབས་ལེན་གྲུབ་རྗེས་ནང་འཇུག་ཐད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་རྣམས་མཉེན་ཆས་འདིའི་མཉམ་དུ་ PDF རྟགས་ཅན་ནང་དུ་བཟོས་འདུག་པས་དེར་གཟིགས་ནས་ནང་འཇུག་གནང་རོགས།
Cick here འདིར་གནོན་ནས་ཕབས་ལེན་གནང་རོགས། to download it. Enjoy with it

No comments:

Post a Comment

Be happy