Wednesday, 4 April 2012

Internet Download Manager 6.11+Crack + Patch

འདི་ནི་ཕབས་ལེན་མཉེན་ཆས་ IDM (Internet Download Manager་6.11 + Crack + Patch) ཐོན་རིམས་ 6.11 ཅན་ཡིན། ཕབས་ལེན་བྱས་རྗེས་ནང་འཇུག་ཐད་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡིན། 
༡) ཕབས་ལེན་སྤྱི་མཚུངས་ལྟར་དང།
༢) མ་ལག་དུ་ཡོད་པའི་ Patch ཞེས་པ་དེ་པར་སློག་བྱ་ནས་བཅུག་ཟིན་པའི་མཉེན་ཆས་དེའི་ནང་དུ་གཏོང་དགོས།
༣) Patch ཞེས་པ་དེར་མཐེབ་ཀྱུ་གཉིས་གནོན་གྱིས་ཁ་འཕྱེ་རྗེས་ Patch Button ཞེས་པར་གཅིག་གནོན་བྱ་དགོས། དེ་ནས་ཁྱེད་ཀྱི་མཉེན་ཆས་དེ་ཁྲིམས་མཐུན་ལྟར་མཇུག་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་ཡིན། 

No comments:

Post a Comment

Be happy