Sunday, 8 April 2012

Counter Striker V1.6 རིག་མཛོད་རྩེད་རིགས།

འདི་ནི་རིག་མཛོད་མཐོ་རིམ་རྩེད་རིགས་ཞིག་རེད། ཐོག་མར་ཁྱེད་ཀྱི་རིག་མཛོད་ཀྱི་ཤུགས་ཚད་མཐོ་རིམ་ཅན་ཞིག་ཡིན་དགོས་པ་དང་། ལྷག་པར་ཁྱེད་ཀྱི་རིག་མཛོད་དལ་པོ་ཡོད་ན་རྩེད་རིགས་འདི་ནང་འཇུག་མི་བྱ་ན་ལེགས། ཕབས་ལེན་བྱས་རྗེས་ནང་འཇུག་ཐད་མ་ལག་མཉེན་ཆས་ཟུར་དུ་ཐབས་ལམ་གང་ཡོད་པ་རྣམས་བདག་གི་ཟིན་བྲིས་ཀྱི་གཡོན་ཕྱོགས་(མཉེན་ཆས་བེད་སྤྱོད་སྟངས་སྐོར་གྱི་ཤེས་བྱ་)ཞེས་པར་གཟིགས་ནས་ཕྱག་བསྟར་གནང་རོགས།
Click here འདིར་གནོན་ནས་ཕབས་ལེན་གནང་རོགས། to download it.
Enjoy with it

No comments:

Post a Comment

Be happy