Sunday, 25 March 2012

OOVOO བརྙན་གཟུགས་གླེང་སྟེགས་མཉེན་ཆས།

འདི་ནི་ཐད་ཀར་བརྙན་འཕྲིན་གཏམ་གླེང་དྲ་སྟེགས་ཀྱི་མཉེན་ཆས་ཞིག་རེད། འདི་ལ་དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྱད་ཡོན་ནི་བརྙན་གཟུགས་འདར་བ་དང་འགག་པ་སོགས་མི་བྱེད་པར་འགུལ་སྐྱོད་རྣམས་ཐད་ཀར་འཆར་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་ཡོད། ཕབས་ལེན་བྱས་རྗེས་ནང་འཇུག་ཐད་ལ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མེད། 
Click here འདིར་གནོན་ནས་ཕབས་ལེན་གནང་རོགས། to download.

No comments:

Post a Comment

Be happy