Saturday, 31 March 2012

AVG Anti virus དུག་འགོག་མཉེན་ཆས།


འདི་ནི་ཚད་མཐོའི་དུག་འགོག་མཉེན་ཆས་ཞིག་ཡིན། ཕབས་ལེན་གནང་རྗེས་ནང་འཇུག་ཐད་སྟབས་བདེའི་རིགས་ཡིན་པས་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མེད། ཁྱེད་ཀྱིས་བེད་སྤྱོད་སྐབས་གལ་སྲིད་ཁྲོམ་རའི་དག་ཐེར་མ་ཐེབས་པའི་མཉེན་ཆས་རིགས་འཇུག་དགོས་སྐབས་མཉེན་ཆས་འདི་ཁ་འགོག་དགོས། ཁྲོམ་རའི་དག་མཆན་མེད་པའི་མཉེན་ཆས་རིགས་རྣམས་དུག་འགོག་མང་ཆེ་བས་དུག་རིགས་སུ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་རེད།

Click here འདིར་གནོན་ནས་ཕབས་ལེན་གནང་རོགས། to download it Enjoy with it

No comments:

Post a Comment

Be happy