Wednesday, 21 March 2012

Advance System Care 2012 དྲ་དུག་གཙང་བཤེར་མཉེན་ཆས།

འདི་ནི་ཤར་ནུབ་ཁག་ཏུ་ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་དྲ་དུག་འགོག་སྲུང་དང་གཙང་བཤེར་བྱེད་ཐུབ་པའི་མཉེན་ཆས་ཞིག་ཡིན། ཕབས་ལེན་རྗེས་སུ་ནང་འཇུག་གི་ཐབས་ལམ་གང་ཞིག་འདུག་ཕབས་ཟིན་མཉེན་ཆས་ཨ་མའི་ནང་འཚོལ་ནས་ཐབས་ལམ་དེ་དག་བརྒྱུད་རོགས། མཉེན་ཆས་ནང་འཇུག་ཐབས་ལམ་སྐོར་བདག་གི་དྲ་ངོས་གཡོན་ཕྱོགས་སུ་(མཉེན་ཆས་བེད་སྤྱོད་སྟངས་སྐོར་གྱི་ཤེས་བྱ) ཞེས་པར་གཟིགས། 
Click here འདིར་གནོན་ནས་ཕབས་ལེན་གནང་རོགས། to download this software.

No comments:

Post a Comment

Be happy