Wednesday, 21 March 2012

Adobe Photoshop for Mac ཀུ་ཤུ་རྟགས་ཅན་ཆེད་ཀྱི་པར་བཟོའི་མཉེན་ཆས།

འདི་ནི་ཀུ་ཤུ་རྟགས་ཅན་གྱི་གློག་ཀླད་ཆེད་དུ་པར་བཟོའི་མཉེན་ཆས་གསར་པ་ CS3 དང་ CS4 གཉིས་བཅས་ཡིན། དང་པོ་དེ་ Crack ཞེས་པས་ནང་འཇུག་བྱས་རྗེས་མཉེན་ཆས་མ་ལག་ནས་ Crack ཞེས་པའི་ནང་གི་ཡིག་སྣོད་དེ་པར་སློག་གནང་ནས་བཅུག་ཟིན་པའི་མཉེན་ཆས་ནང་དུ་གཏོང་རྗེས་མཇུག་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་ཡིན། 
གཉིས་པ་དེ་མཉེན་ཆས་དངས་མ་སྟེ་བཅུག་ཟིན་རྗེས་ཆོག་མཆན་ཨང་གྲངས་དགོས་ཟེར་སྲིད་པས་ཁྱེད་ཀྱིས་གཤམ་གྱི་གསང་གྲངས་གང་རུང་ཞིག་བེད་སྤྱོད་ན་འགྲིག མཉེན་ཆས་འདི་དག་ཕབས་ལེན་སྐབས་ལྗིད་ཚད་དབང་གིས་ཡིག་སྣོད་མང་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་སྲིད་པས་གོ་རིམས་བཞིན་ཡོད་ཚད་ཕབས་ལེན་བྱས་རྗེས། ཕབས་ཟིན་པའི་ཡིག་སྣོད་ཅིག་ལ་ Winrar འམ་ཡང་ན་ Zip གང་རུང་བཟོ་དགོས། དེ་རྗེས་ཁྱེད་ཀྱིས་སྐྱར་དུ་ Zip འམ་གཞན་དེ་བཟོས་ཟིན་པ་དེ་ཁ་བསྔོག་ན་ད་གཟོད་མཉེན་ཆས་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་གྲུབ་པ་ཡིན། དེ་ནས་ནང་འཇུག་བྱ་དགོས། 


Click here འདིར་གནོན་ནས་ཕབས་ལེན་གནང་རོགས། to download CS3 + Crack
Click here འདིར་གནོན་ནས་ཕབས་ལེན་གནང་རོགས། to download CS4 and use one of below serial numbers...
1045-0640-7570-6160-0674-4577 
1045-0295-6917-8823-2730-9431 
1045-0328-2337-6139-3005-5134

No comments:

Post a Comment

Be happy